پسورد کارخانه ای DVR ها

CCTV

جهت دریافت کد ریست DVR و راهنمایی بیشتر تماس بگیرید .

نام دستگاهنام کاربریرمز کارخانه ای
AVTEC admin admin
Dahua admin admin
DSS admin 888888
Everfocus admin 11111111
HDL admin 12345
Hikvision admin 12345
Multiview admin
Pelco admin0
Posonic admin 111111
Showcam admin0
Venetian admin 123456
Ventura admin 666666